• Θέματα ευθύνης παροχέων υπηρεσιών Διαδικτύου
 • εκπροσώπηση 60 εργαζομένων
 • Απάτη με Υπολογιστή
 • Ιατρική ποινική ευθύνη
 • Χρηματιστηριακές ποινικές υποθέσεις

Ενδεικτικές Υποθέσεις • Απάτη με υπολογιστή


 • Ιατρική ποινική ευθύνη


 • Χρηματιστηριακές ποινικές υποθέσεις


 • Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση Ανώνυμης Εταιρίας Ιατρικού Εξοπλισμού σε θέματα Δημοσίων Διαγωνισμών (Ζητήματα Διοικητικού Δικαίου, Ενστάσεις, Προσφυγές Π.Δ. 394/1996 κλπ.)


 • Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση Ανώνυμης Εταιρίας Αντιπροσωπείας Οίκων Ωρολογοποιίας (Corporate Law, Συμβάσεις)


 • Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση Ανώνυμης Εταιρίας Ψυχαγωγίας (Corporate Law, Συμβάσεις)


 • Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση 167 συνταξιούχων της Εμπορικής Τράπεζας κατά του Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος στην υπόθεση του εφάπαξ βοηθήματος των ασφαλισμένων


 • Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση 60 εργαζομένων επιχείρησης (διεκδίκηση δεδουλευμένων)


 • Δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση της Εθνικής Ορειβατικής Αποστολής «HELLAS EVEREST 2004»


 • Νομική υποστήριξη σε θέματα ευθύνης παροχέων υπηρεσιών Διαδικτύου και σύνταξη συμβάσεων ηλεκτρονικού εμπορίου